Преглед при психиатър - стигма или правилен избор

  • През последните години, особено в условията на ковид пандемията и постковид ендемията, страхово-тревожно-депресивните разстройства се срещат твърде често. Интензивността на разпространение бележи по-голяма тенденция при младите хора (20-40 год.). Страданията при тези потенциални пациенти са неимоверни, до степен да пречат на ежедневното им функциониране. Те търсят помощ най-вече при личните лекари или при невролози, които назначават обикновено транквилизираща терапия. Това само забавя лечебния процес. Голяма част от хората се срамуват или страхуват от преглед при психиатър и едва когато състоянието им съвсем се влоши, решават да се консултират при психиатър. За отбелязване е, че все повече от младите хора, благодарение на тяхната дигитална информираност, сами намират най-правилния път за своето лечение, т.е. директно (без лутане при други специалисти) се свързват и реализират психиатрични консултации.

  • Подходът на лекаря психиатър е от изключително важно значение. Изследването започва с изслушване оплакванията на самия болен, като заедно с това се включват анамнестични и други данни, които той може да даде. След това, ако е необходимо, се събират сведения от придружител. Чрез събирането на информация се разкрива съшността на оплакванията, техните мотивации и т.н.

  • Какво трябва да бъде поведението на изследващия? Психиатърът трябва да проявява подчертана заинтерисованост към оплакванията на болните. Всеки жест, всяка проява на пренебрежение или неделикатност пречат на успешното изследване и намаляват доверието на болните към лекаря. Доверието на пациентите към лекуващия ги психиатър има съществено значение. В моята дългогодишна практика смятам, че винаги съм се стремяла да го заслужа и във времето пациентите ми са го отчитали, като много положително. Много мои пациенти са споделяли, че някои колеги по време на прегледа говорят по телефон или гледат на компютъра, без да изслушват подробно и да вникват в дълбочина. Комуникацията с пациентите изисква внимателно отношение, търпеливо изслушване, проява на емпатия и т.н. Има и друг съществен елемент при психиатричния преглед. Освен проявената емоционална ангажираност към състоянието на дадения пациент, лекарят след провеждане на интервюто и анализа, изписва медикаментозно лечение и подробно разяснява как да се провежда лечебната схема.

  • Освен изписването на подходящи медикаменти събразно симптоматиката при различните пациенти, психиатърът провежда и психотерапевтични методи, като рационалната психотерапия има доминираща роля.

  • Важен е и опитът на лекуващия психиатър, натрупан в дългата практика (поне 10-15 год.), прилагайки практически умения и лечения с най-новите научни достижения на психофармакологията.


  • Д-р Ева Стефанова, д.м. психиатър · тел. 0888865084 · E-mail: evastefanoff@gmail.com